Davinde Rideklub

Vedtægter

§1 Navn, hjemsted

Klubbens navn er Davinde Rideklub, DVR, beliggende i Odense Kommune.

§1.2 Formål

Klubbens formål er at vække og øge interessen for ridesporten ved afholdelse af konkurrencer og kurser af forskellig art.

Foreningsarbejdet skal ligeledes give børn og unge under 25 år mulighed for virksomt og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid. I klubbens bestyrelse må kun sidde amatører.

§2 Tilknytning til Dansk Ride Forbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§3 Indmeldelse i klubben

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De har stemmeret fra det tidspunkt, de fylder 15 år, men er ikke valgbare til bestyrelse før de fylder 18 år.

§3.2

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

§3.3

Stævne medlemmer kan optages i klubben uden ret til at benytteklubbens faciliteter og medlemskabet giver ret til at starte stævner under DRF. Medlemskabet kan tidligst opsiges efter 3 måneder.

§3.4

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig indmeldelse modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. januar.

§4 Medlemmers hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§5 Kontingent og regnskab

Kontingentet godkendes af generalforsamlingen. Der betales ikke indskud. Kontingentet opkræves halvårligt forud i januar og juli måned. Medlemmer, der indmeldes i klubben efter 1. juli betaler halvt kontingent det pågældende år. Har et medlem ikke betalt kontingent inden tre måneder efter opkrævning kan bestyrelsen slette det pågældende medlem af klubben og vedkommende kan kun optages igen mod betaling at restance.

§5.2

Regnskabsåret får fra 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres af to af klubbens medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§6 Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 1 formand og mindst 4 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Formanden og bestyrelsen skal vælges på ordinære generalforsamling. Der vælges tillige 2 suppleanter.

§6.2

Formanden afgår hvert år, af de øvrige medlemmer afgår hvert år 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

§6.3

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel stemmemajoritet. Står stemmerne lige er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt. Ingen bestyrelsesbeslutninger er gyldige, med mindre mindst 3 bestyrelsesmedlemmer inklusive formanden har afgivet deres stemme i sagen. Ved bestyrelsesmøderne tager sekretæren referat. Dette underskrives af bestyrelsen.

§6.4

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles ti i foreningen f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter og køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens &§7. Der bør ikke meddeles eneprokura.

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlinger træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution mm. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes skriftlig pr. mail, medmindre medlemmet ønsker indkaldelse gennem postvæsnet, med mindst 14 dages varsel og har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af indkomne forslag.
  3. Formanden aflægger beretning.
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Alle medlemmer af DVR er valgbare til bestyrelse , dog som i §6.

For at kunne behandles på generalforsamlingen skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlinger. Indkomne forslag skal straks offentligøres at bestyrelsen på klubbens opslagstavle og hjemmeside.

§7.2

Ved generalforsamlingen tages alle beslutninger ved simpel stemmemajoritet (jf. dog §10). Hvis stemmerne står lige, er forslaget forkastet. Afstemningen foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning. En sådan skal dog altid anvendes ved valg af bestyrelsesmedlemmer, såfremt det foreslåede antal kandidater over stiger antallet af bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Fraværende medlemmer kan stemme ved, at et tilstedeværende medlem er forsynet med skriftlig fuldmagt. Et medlem må dog kun have fuldmagt fra fraværende medlemmer. For medlemmer under 15 år har en af forældrene eller en værge stemmeret, dvs. 1 stemme pr. medlem.

§7.3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og indvarsles efter samme regler som den ordinære generalforsamling, når bestyrelse anser det for nødvendigt, eller når mindst 30% af stemmeberettigede medlemmer skriftligt indsender begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

§8 Lovændring

Til forandring af lovene kræves, at en majoritet på 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Er et så stort antal medlemmer ikke til stede eller repræsenterede indkaldes med mindst 30 dages varsel til en ekstra ordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig med simpel stemmemajoritet, uanset det fremmødtes antal. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§9 Opløsning af klubben

Forslag til opløsning af klubben kan kun varetages af en ordinær generalforsamling efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling. Og kun hvis ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget begge gange. Er så stort antal medlemmer ikke til stede eller repræsenterede følges §8.

§9.2

Ved opløsning af foreningen skal evt. midler få til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

§10 Eksklusion af et medlem

Bestyrelsen må meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang t il at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

§10.2

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubber i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Diciplinærudvalg inden 4 uger.

§10.3

I det af §10.2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Diciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund.

 

§11 Forskelligt

Klubben kan modtage gaver, pengegaver eller lignende af institutioner eller privatpersoner, og gaverne må anvendes, hvis de ikke er givet til særlige formål, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

 

Således vedtaget på 1. ordinære generalforsamling 18/2 1976.

Seneste ændring på: Ekstraordinær generalforsamling 30/1 2013.

Davinde Rideklub, Østagervej 132, Davinde 5220 Odense SØ.